Vsakování

Vsakování dešťových vod je důležité pro zachování biorytmu. V přírodě se déšť vsákne přirozenou cestou do půdy, ale v zástavbě, kde velký poměr zpěvněných ploch, se musí tento problém řešit. Pokud dešťová voda odtéká rovnou do kanalizace, zůstává zcela bez užitku, kanalizace se při přívalových deštích přehltí, hladina podzemních vod se nemá možnost doplnit a na zalévání nebo jiné použití musíme brát pitnou vodu z povodvodního řadu. Proto je důležité navrhnout si systém tak, aby dešťová voda pokud možno do kanalizace vůbec nedostala. 

Na obrázku je vidět přirozený koloběh vody s porovnáním v městské zástavbě bez regulace

Nedílnou součástí hospodaření s dešťovou vodou je tak navrácení zachycené vody zpět do půdy. V přírodě napršená voda steče po listech na zem, kde se její určitá část vsákne do půdy. Tím se dočerpávají zdroje podzemních vod, které jsou důležité pro čerpání pitné vody. Tím, že vodu ze střech a dlažby rovnou odvedeme do kanalizace, přicházíme o tento přirozený zdroj vody, který nelze ničím nahradit. Tím, že vodu svedeme do retenční nádrže tak sice odlehčíme vodovodnímu systému, ale přírodě nepomůžeme. Proto je nutné dešťové vodě vrátit svůj přirozený koloběh a maximum napršené vody vrátit zpět do země.

Vsakovací systémy jsou tvořené boxy, které mají za úkol vodu naakumulovat a postupně, podle vsakovacích podmínek, vsáknout. Čím horší vsakovací podmínky, tím pomaleji se voda vsakuje a tím musí být akumulační prostor větší. Boxy MEA mají optimální poměr pevnosti a vnitřního objemového prostoru. Musí být dostatečně pevné, aby se tlakem zeminy nebo zpevněné plochy nezbortily a zároveň musí být zachován co největší vnitřní prostor pro vodu. Celý systém boxů musí být obalený geotextilií, která umožní vodě vsakování do země, ale zemina se nedostane do systému. Pro větší galerie je nutné zajistit také odvětrání. 

Dešťová voda musí být předčištěna tak, aby zde nebyly nečistoty, které by systém zanášely. nejlépe poslouží šachta s košem a jemným filtrem.

Šachta s košem na hrubé i jemné nečistoty

Potřebujete vyřídit dotační program DEŠŤOVKA včetně výpočtu a vhodného návrhu? Pošlete Vaše požadavky přímo k našemu odbornému poradci

+ 420 724 107 168

strnad@mrstrnad.cz