Obchodní podmínky

Výdej ze skladu uzavřen v období od 22.12.2021 do 11.1.2022. Děkujeme za pochopení


Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu zetr.cz, který patří do skupiny MEA.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky MEA Water Management s.r.o, jako provozovatele těchto stránek,  platí při nákupu v internetovém obchdě shop.zetr.cz. Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu shop.zetr.cz je MEA Water Management s.r.o.,Domažlická 180, 314 56 Plzeň – Skvrňany, IČO: 27999734, DIČ: CZ 699002861.

Všechny smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami MEA Water Management s.r.o. Zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami RONN Water Management zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodný zákoník, v platném znění.

2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Objednávka

Kupní smlouva, na základě které je realizován prodej zboží mezi prodávajícím a kupujícím, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Potvrzení o přijetí objednávky do systému (kopie objednávky) není potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky provádí prodávající e-mailem nebo telefonicky po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží uvedeného v objednávce.

Po potvrzení objednávky prodávajícím se objednávka stává závaznou pro obě strany, pokud nedojde některou ze smluvních stran k porušení podmínek dohodnutých v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje především přesná specifikace zboží uvedená v objednávce, počet objednaných ks, cena zboží, cena dopravy, forma dopravy a předběžný termín doručení. Zboží, které je dostupné na skladě, je expedováno nejpozději do tří pracovních dnů.

II. Storno objednávky

1. Storno objednávky ze strany prodávajícího

Bez udání důvodu - zboží bylo vyprodáno, zboží se už nevyrábí nebo se výrazně změnila cena prodávajícího. V těchto případech bude prodávající kontaktovat kupujícího telefonicky alebo e-mailem a nabídne podobné zboží ve stejné cenové relaci a kvalitě, případně stornuje provedenou objednávku. V případě, že kupující za zboží zaplatil zálohu nebo celou výši kupní ceny, bude mu celá zaplacená suma po telefonické dohodě v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet.

2. Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením ze strany prodávajícího telefonicky nebo e-mailem. Po závazném potvrzení objednávky pouze v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody hlavně v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží už došlo k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava a pod.

III. Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 53 odst. 7 Zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. V případě, že spotřebitel využije právo na odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě, bere na vědomí, že dodavatel je oprávněn požadovat náhradu prokazatelně a nevyhnutně vynaložených nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

Odstoupením od smlouvy jsou si smluvní strany povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění. V případě, že spotřebitel už převzal objednané zboží, je povinen jej vrátit v originálním nepoškozeném balení:

„Pokud Vám bylo zboží doručeno a převzali jste ho, kontaktujte nás na telefonním čísle 841 111 128 a po dohodě s obchodníkem ho zabalte a zašlete zpět na naši adresu se všemi doklady, které jste s nákupem zboží dostali. Zboží zasílejte pojištěné (doporučujeme pojistit na hodnotu vraceného zboží), protože za jeho případnou ztrátu na cestě k nám neručíme. ZBOŽÍ ZASLANÉ NA DOBÍRKU NEBUDE NAŠIMI PRACOVNÍKY PŘEVZATO.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za ně zašleme bankovním převodem na Váš účet nejpozději do 14 dnů po fyzickém převzetí zboží v sídle prodávajícího. V případě nedodání kompletního zboží nebo zboží, které by jinak odporovalo výše uvedeným podmínkám, se termín zaslání peněz přesouvá do doby dodání plnohodnotného zboží. Podle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné a zdokumentované náklady spojené s vrácením zboží.“

V případě, že spotřebitel vrátí objednané zboží poškozené, částečně spotřebované, resp. ve stavu, který neodpovídá stavu, v kterém bylo prodávajícím odeslané, bere na vědomí, že prodávající je oprávněn si takto vzniklou škodu, kterou je prodávající povinen prokázat, uhradit ze sumy, která byla uhrazena spotřebitelem za objednané zboží.

Spotřebitel je zároveň povinen v odstoupení od smlouvy uvést kontaktní údaje a číslo účtu, na který má být uhrazená suma za objednané zboží poukázána ze strany prodávajícího. Prodávající se zavazuje uhradit zaplacenou sumu resp. sumu sníženou o vzniklou škodu po vrácení objednaného zboží.

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu není možné v případě, že bylo zboží částečně spotřebované. Pokud bude vráceno zboží neúplné, poškozené či viditelně použité, může si prodávající uplatnit náhradu škody.

IV. Ceny

Všechny ceny uvedené na stránkách jsou konečné, včetně DPH a bez dalšího navyšování. Provozovatel stránky si vyhrazuje právo na změnu cen v případě neoprávněného zásahu do obsahu. Konečná cena pro kupujícího je uvedena v potvrzení objednávky.

V. Platební podmínky

V internetovém obchodě www.zetr.cz může kupující uhradit kupní cenu těmito způsoby:

A. dobírka - nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží zaplatíte až při převzetí zboží doručovateli nebo na poště. POZOR! Po dobu výskytu Coronaviru lze objednávky platit pouze bankovním převodem. Platba dobírkou není možná až do odvolání!

B. bankovní převod - po přijetí Vaší objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Za zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet uvedený ve faktuře. Po přijetí platby odesíláme zboží s tím, že Vás informujeme o termínu, kdy zásilka dorazí.

VI. Dodací podmínky

Dodací lhůta začína běžet dnem odeslání závazného potvrzení objednávky, které obsahuje všechny potřebné údaje na její vyřízení. V případě, že se objednané zboží nenachází na skladě, prodávající se zavazuje bezodkladně o tom uvědomit kupujícího a dohodnout se s ním na dalším postupu. Cena dopravy - pokud není uvedeno jinak, platí příplatek 250 Kč/zásilka. Bližší informace jsou specifikovány v samostatné sekci Doprava a platba.

V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat úhradu skutečných nákladů, vzniklých v souvislosti s přepravou zboží, zvýšenou o smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny objednaného zboží.

A. Faktura – daňový doklad za nákup v internetovém obchodě zetr.cz Fakturu za nákup zboží v internetovém obchodě neposíláme v zásilce, nýbrž elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

B. Dodací list – záruční doklad

Pokud výrobcem nebyl dodán ke zboží záruční doklad, slouží dodací list vydaný firmou RONN Water Management s.r.o., resp. soupiska zboží od přepravní firmy, jako hlavní záruční list spolu s fakturou a dokladem o zaplacení.

VII. Odpovědnost za chyby, záruka, reklamace

Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců. Záruka začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Kupující bere na vědomí, že je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá kupní smlouvě, je kupující povinen neodkladně o tom uvědomit prodávajícího. V prípadě, že:

- se jedná o chybu odstranitelnou, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna bez zbytečného odkladu resp. právo na výměnu věci. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn namísto odstranění chyby vyměnit vždy chybné zboží za bezchybné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti

- se jedná o chybu neodstranitelnou, která brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit

- se jedná o chybu neodstranitelnou, která ale nebrání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny

- se jedná o chybu odstranitelnou, ale kupující nemůže pro opětovně se vyskytující chybu po opravě nebo pro větší počet chyb věc řádně užívat, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo od smlouvy odstoupit

Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za chyby zboží, které byli způsobeny v příčinné souvislosti s jednáním nebo opomenutím kupujícího. Kupující je povinen při uplatnění reklamace v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy s prodávajícím dokladem o koupi a případně vydaným záručním listem. Prodávající se zavazuje oprávněnou a dle těchto obchodních podmínek uplatněnou reklamaci vyřídit neodkladně, nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Prodávající vydá kupujícímu protokol o reklamaci, v kterém uvede datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popřípadě písemné zdůvodnění zamítnutí reklamace.

VIII. Slevy a akce

V Případě, že sleva bude uplatněná v rozporu s pravidly dané slevy, má prodávající právo takové uplatnění slevy odmítnout. V takovém případě je klient informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy.

Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy přímo u slevy (formou psané informace) nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsaná.

IX. Ochrana osobních údajů

Kupující odesláním objednávky dává súhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

Prodávající a provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že uvedené údaje nejsou a nebudou prodávané, pronajímané ani jinak sdílené s jinými subjekty. Výjimku tvoří pouze realizace samotné dopravy zboží, kdy je potřebné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží. Osobní údaje, které poskytujete při objednání, slouží výhradně na úspěšné vyřízení Vašeho požadavku a doručení zboží.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Smlouva se uzavírá v českém jazyce, popřípadě je možné ji uzavřít i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost opravovat chyby, které vznikly při zadávání údajů před podáním objednávky. Tyto obchodní podmínky umožňují spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci.

Dodavatel je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit bez předešlého upozornění. Umístěním nové verze všeobecných podmínek na této stránce zaniká platnost předešlé verze.